Invisio Communications
2018-04-26

Kommuniké från årsstämma i INVISIO Communications AB den 26 april 2018

Stockholm den 26 april 2018


INVISIO Communications årsstämma, som hölls den 26 april 2018 i Stockholm, beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017. Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag fastställdes måndagen den 30 april 2018. Utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna runt fredagen den 4 maj 2018. Årsstämman beslutade att resterande del av vinstmedlen förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Annika Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason och Lars Röckert. Ulrika Hagdahl och Martin Krupicka valdes till nya styrelseledamöter. Vidare omvaldes Lars Röckert som styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 430 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ledamöter med 170 000 kronor. Ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet utgår med 60 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till de ytterligare två ledamöterna i utskottet.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Mats Åkerlund är huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade om att anta ett personaloptionsprogram, om emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 5372 7733 | E-post: tdl@invisio.com


Om INVISIO Communications AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Bilaga