Skip to content

Bolagsstyrning

Ansvaret för styrning och kontroll av INVISIO-koncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelse och VD. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, Aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholm regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt interna regelverk och policyer.

Bolagsordning
Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2016
Bolagsstyrningsrapport 2015
Bolagsstyrningsrapport 2014
Bolagsstyrningsrapport 2013