Skip to content

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i INVISIOs angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och äger vanligen rum i april månad i Stockholm.

På årsstämman fattas beslut om fastställelse av bolagets resultaträkning och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets resultat, ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och VD, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, fastställelse av arvoden till styrelse och revisor, samt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen, bolagsordningen eller Koden.

Extra bolagsstämma hålls då styrelsen finner skäl därtill enligt Aktiebolagslagen. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om stämmans ändring av bolagsordningen.

Årsstämma 2018
INVISIO höll årsstämma den 26 april 2018 i Stockholm.


Filter Download Files
2018-05-03
Protokoll
2018-04-26
Kommuniké från årsstämma
2018-03-23
Styrelsens förslag till vinstdisposition
2018-03-23
Styrelsens utvärderingar av ersättningar
2018-03-23
Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare
2018-03-23
Årsredovisning 2017
2018-03-23
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
2018-03-23
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
2018-03-23
Fullmaktsformulär
2018-03-23
Villkor för teckningsoptioner 2018/2021
2018-03-23
Kallelse till årsstämma